dowodWedług obowiązujących przepisów prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystywania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np: do popełnienia przestepstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

 

Utrata dowodu powinna być niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążonynaegatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę.Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do której dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.